Útajánlat kereső
Jobb oldali menü

Adatkezelési nyilatkozatLotus VIP Travel  Kft.

Hozzájáruló nyilatkozat adatkezeléshez

1.számú melléklet

 

Az utazó – az érintett – ezen nyilatkozat aláírásával nyilatkozik, hogy a Lotus VIP Travel Kft. adatkezelési tájékoztatóját megismerte, az abban foglaltakat tudomásul vette, megértette és azokat elfogadja.

 

A Lotus VIP Travel Kft.

Székhelye: 8380 Hévíz Fecske u.15.

Telefon/telefax szám: +36303495524,

Weboldalak: www.lotusviptravel.hu

E-mail: info@lotusviptravel.hu

Cégjegyzékszám: 20-09-075223

a továbbiakban, mint Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatos részletes tájékoztatást www.lotusviptravel.hu , weboldalak, a foglalásnál/regisztrációnál személyesen átadott adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

Alulírott ........................................................ a jelen nyilatkozat megtételével:

 • Nyilatkozom, hogy a 2016/679/EU rendelet alapján megírt adatkezelési tájékoztatóját elolvastam, megértettem tudomásul vettem és elfogadtam,
 • engedélyezem, hogy az alábbiakban megjelölt személyes adataimat az Adatkezelő, az alábbiakban megjelölt adatkezelési céllal kezelje, és felhatalmazást adok az Adatkezelőnek a közölt adatok helyességének ellenőrzésére,
 • engedélyezem, hogy az Adatkezelő az alábbiakban felsorolt személyes adataimat az Adatkezelővel megkötött utazási szerződés teljesítése érdekében harmadik országbeli adatkezelőnek továbbítsa,
 • nyilatkozatomat és hozzájárulásaimat a megfelelő tájékoztatás után önként, saját döntésem alapján tettem meg. Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat és a nyilatkozatban foglalt hozzájárulások megadása önkéntesen és az megfelelő tájékoztatás birtokában történt.

A kezelt személyes adatok köre:

név,születési dátum,lakcím,telefonszám,email cím, személyigazolvány ,útlevél adatok

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett kifejezett hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: utazási szerződés megkötése, utazó (érintett) utazásával összefüggő kívánságának teljesítése ,tájékoztatás, biztosítás kötése , hírlevél küldés

Az adatok tárolásának időtartama, vagy ezen időtartam meghatározásának szempontjai:

A Ptk. szerinti elévülési idő lejártáig, illetve az utazó (az érintett) adattörlési igényének bejelentése

Az adatszolgáltatás elmaradásának vagy csak részleges megadásának következményei:

nem jön létre az utazási szerződés a Lotus VIP Travel Kft.-vel

a megkötött utazási szerződést a Lotus VIP Travel Kft.

azonnali hatállyal kártérítési vagy kártalanítási kötelezettség nélkül felbonthatja, egyben a szerződés felbontása következtében keletkezett kárainak megtérítését követelheti az ügyféltől/utazótól.

 

Kelt…………………………………..

Utazó (érintett)
Lotus VIP Travel Kft.

Adatkezelési szabályzat

2.számú melléklet

 

I. Az adatkezelő személye és elérhetőségei

A Lotus VIP Travel Kft.

Székhelye: 8380 Hévíz Fecske u.15.

Telefon/telefax szám: +36303495524,

Weboldalak: www.lotusviptravel.hu

E-mail: info@lotusviptravel.hu

Cégjegyzékszám: 20-09-075223

a továbbiakban mint Lotus VIP Travel Kft.. az ügyfelek – a Lotus VIP Travel Kft.utazói – személyes adatait kezeli.

Az adatkezelési szabályzatban használt meghatározások, fogalmak ezen szabályzatra kötelezően alkalmazandó definícióit a 2016/679/EU rendelet tartalmazza.

A hivatkozott rendelet a https://naih.hu/files/CELEX_32016R0679_HU_TXT.pdf

weboldalon olvasható.

Az adatkezelési szabályzatban adatkezeléssel kapcsolatban használt néhány kifejezés és fogalom rendelet szerinti magyarázata:

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

GDPR: a 2016/679/EU rendelet a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről;

felügyeleti hatóság vagy NAIH: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

személyes adatok különleges kategóriái: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;

ügyfél: az Lotus VIP Travel Kft. termékei és szolgáltatásai iránt személyesen, a honlapon, telefonon vagy bármely más módon érdeklődők, illetve a Lotus VIP Travel Kft.-vel utazási szerződést kötők (utazók).

Az adatkezelés elvei

Az Lotus VIP Travel Kft. minden tőle telhető intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az ügyfelek személyes adatait mindenkor

 • jogszerűen, tisztességesen és átláthatóan kezelje,
 • azokat csak tevékenységi céljainak, illetve az utazókkal megkötött utazási szerződés teljesítése érdekében és céljából gyűjtse, kezelje;
 • az adatok nyilvántartása naprakész és helytálló legyen,
 • a személyes adatok tárolása és kezelése biztonságos legyen kizárva az illetéktelen vagy jogosulatlan hozzáférést, kezelést, a véletlen elvesztést, illetve megsemmisítést.

 

II. Az Lotus VIP Travel Kft. az alábbi személyes adatokat gyűjti az ügyfelektől

Az Lotus VIP Travel Kft. a szolgáltatásával kapcsolatos megkeresés, érdeklődés, hírlevélre való feliratkozás, utazási szerződés, egyedi ajánlatkéréssel kapcsolatban az alábbi személyes adatokat gyűjti az ügyfelektől:

1.) érdeklődés:

1.      név;

Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat

2.      e-mail cím (telefonszám);

Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok

3.      érdeklődés tárgya (pl: időszak, úti cél, szállás besorolás);

Az ügyfél érdeklődésének pontosításához, annak megfelelő, személyre szabott megválaszolásához szükséges adatok, az ügyfél saját közlése alapján.

 

 

 

 

2.) Hírlevélre való feliratkozás


név;

Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat

2.      e-mail cím (telefonszám);

Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok

3.      érdeklődés tárgya (ha alkalmazandó);

A hírlevél / egyéb eDM eszköz tárgyának pontosításához szükséges adatok, az ügyfél saját közlése alapján.

4.      kiegészítés

 

Az 1.) és 2.) esetekben az adatkezelés jogalapja az érdeklődő, illetve a hírlevélre feliratkozó hozzájárulása. Az adatkezelés az érdeklődő, a hírlevélre feliratkozó által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.

3.) utazási szerződés kötés


név;

Az ügyfél (utazó) beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat

2.      e-mail cím (telefonszám);

Az ügyfél (utazó) későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok

3.      a szerződés tárgya (pl: időszak, úti cél, szállás besorolás, gyerekek száma és születési ideje, étkezési igények, releváns egészségügyi adatok);

A szerződés tárgyának meghatározása.

4.      kiegészítés

 

Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, illetve az annak kapcsán felmerült esetleges jogviták rendezhetőségének biztosítása. Az adatkezelés időtartama a Ptk. szerint megállapított elévülési idő, amelynek kezdete az utazási szerződés teljesítésének napja.

4.) Egyedi ajánlatkérés


név;

Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat

2.      e-mail cím (telefonszám);

Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok

3.      érdeklődés tárgya (pl: időszak, úti cél, szállás besorolás);

Az ügyfél érdeklődésének pontosításához, annak megfelelő, személyre szabott megválaszolásához szükséges adatok, az ügyfél saját közlése alapján.

4.      kiegészítés

 

Az adatkezelés jogalapja az ajánlatkérő hozzájárulása. Az adatkezelés az ajánlatkérő által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.

 

 

5.)Utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés


név;

Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat

2.      e-mail cím (telefonszám);

Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok

3.      a szerződés tárgya (pl: időszak, úti cél, szállás besorolás, gyerekek száma és születési ideje, étkezési igények, releváns egészségügyi adatok);

A szerződés tárgyának meghatározása.

4.      kiegészítés

 

Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, illetve az annak kapcsán felmerült esetleges jogviták rendezhetőségének biztosítása. Az adatkezelés időtartama a Ptk. szerint megállapított elévülési idő, amelynek kezdete az utazási szerződés teljesítésének napja.

Személyes adatok továbbítása az EGT területén belül

Az Lotus VIP Travel Kft. az ügyfelei személyes adatait az alábbi EGT belüli harmadik személyekkel jogosult megosztani:

 1. az Lotus VIP Travel Kft. cégcsoportján belül,
 2. az Lotus VIP Travel Kft. vagy az ügyfelek részére szolgáltatásokat végző szervezetekkel (pl: biztosítást nyújtó társasággal, IT szolgáltatóval, marketing kampányt folytató vállalkozással);
 3. az utazási szerződés teljesítésében résztvevő közreműködőkkel (hotel, repülőtársaság, stb.);
 4. felügyeleti hatósággal és más szabályozó hatóságokkal és szervekkel.

Nemzetközi adattovábbítás harmadik (nem EGT) országokba

Az Lotus VIP Travel Kft. jogosult az ügyfelek személyes adatait EGT kívüli országba továbbítani, amennyiben

 • az utazóval megkötött utazási szerződés teljesítéséhez ez szükséges, és
 • a továbbításhoz az utazó írásban hozzájárult.

Az Lotus VIP Travel Kft. az utazási szerződés megkötése előtt tájékoztatja az utazót az EGT területén kívülre továbbított személyes adatai 2016/679/EU rendeletnek megfelelő védelméről.

Tájékoztatás kérése

Az utazó az alábbi kapcsolati pontokon keresztül kérhet tájékoztatást az Lotus VIP Travel Kft. által kezelt személyes adatairól:

e-mail cím,telefon,levélcím.

 

 

 

III. Az ügyfél, az utazó jogai

Az ügyfél hozzáférési jogai

Az ügyfél hozzáférhet a személyes adataihoz.

Az ügyfél írásban kérheti, hogy az Lotus VIP Travel Kft. tájékoztatást adjon arról,hogy személyes adatait az iroda kezeli-e.

Az Lotus VIP Travel Kft. a tájékoztatást nem tagadhatja meg.

Az ügyfél tájékozódás joga kizárólag a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki.

Az ügyfél tájékozódási joga nem vonatkozik:

 • az anonim adatokra;
 • a nem rá vonatkozó személyes adatokra.

Az Lotus VIP Travel Kft. a kérelmező ügyfél kérésére hozzáférést és másolatot biztosít a személyes adataihoz. Ha az ügyfél további/ismételt másolatot kér a személyes adatairól, az Lotus VIP Travel Kft. díjat számol fel 10.000.- Ft / adat vagy tájékoztatás díjat számol fel , amelyet az ügyfél a tájékoztatás átadása/megküldése előtt köteles megfizetni az Lotus VIP Travel Kft. számlája alapján.

A helyesbítéshez való jog

Az ügyfél bármikor kérheti személyes adatainak helyesbítését.

A helyesbítési jog kizárólag az ügyfélre vonatkozó személyes adatokra terjed ki.

Nem terjed ki

 • az anonim adatokra,
 • a nem rá vonatkozó személyes adatokra.

Az Lotus VIP Travel Kft. az ügyfél írásban benyújtott kérésének megfelelően javítja, kiegészíti vagy módosítja az ügyfél személyes adatát, és erről írásban tájékoztatja az ügyfelet.

Az Lotus VIP Travel Kft. a helyesbítésről nem köteles tájékoztatni az ügyfelet, ha az aránytalanul nagy terhet róna rá, vagy az ügyfél tájékoztatása lehetetlen.

A törléshez való jog

Az ügyfél kérheti személyes adatainak törlését.

Az Lotus VIP Travel Kft.indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, amennyiben

azokat az Lotus VIP Travel Kft. kezeli és

 • az ügyfél a személyes adatainak törlését kéri, illetve
 • a személyes adatok kezelése nem szükségesek az Lotus VIP Travel Kft. által meghatározott célokra,
 • az ügyfél visszavonja az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását,
 • nincs jogalap az ügyfél személyes adatainak további kezelésére,
 • az ügyfél tiltakozik az ellen, hogy az Lotus VIP Travel Kft. kezeli a személyes adatait, és az ilyen személyes adatok kezelését megalapozó jogszerű ok nem élvez elsőbbséget a ügyfél tiltakozásával szemben,
 • a hatályos jogszabályok alapján a törlés kötelező.

Az Lotus VIP Travel Kft. az ügyfél személyes adatainak törléséről tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit.

Az Lotus VIP Travel Kft.a helyesbítésről nem köteles tájékoztatni az ügyfelet, illetve a címzetteket, ha az aránytalanul nagy terhet róna rá, vagy az ügyfél tájékoztatása lehetetlen.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az ügyfél kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását.

Az adatkezelés korlátozásának joga kizárólag az ügyfél személyes adataira vonatkozik.

Az Lotus VIP Travel Kft. korlátozhatja az ügyfél személyes adatainak kezelését mindaddig, amíg ellenőrzi az ügyfél személyes adatainak helyességét, valódiságát amennyiben az ügyfél vitatja az adott adat(ok) pontosságát.

Az Lotus VIP Travel Kft. korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha az ügyfél olyan adatok kezelésének korlátozását kéri, amelyek kezelése jogellenes, és az ügyfél ellenzi az ilyen adatok törlését.

Az Lotus VIP Travel Kft. az ügyfél kérésére korlátozza személyes adatainak kezelését, amennyiben

 • az Lotus VIP Travel Kft-.nek a korlátozással érintett adatokra már nincs szüksége és
 • az ügyfél az adatait jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli.

Az Lotus VIP Travel Kft. korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha

 • az ügyfél tiltakozik az olyan személyes adatai kezelése ellen, amelyek az Lotus VIP Travel Kft. jogos érdekei szempontjából szükségesek, illetve
 • az ügyfél annak visszaigazolására vár, hogy személyes adatainak Lotus VIP Travel Kft. által történő kezelése jogszabályban meghatározott ok miatt elsőbbséget élvez az ügyfél tiltakozásával szemben.

Az Lotus VIP Travel Kft. az ügyfél személyes adatainak korlátozásáról tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit.

Az Lotus VIP Travel Kft. a korlátozásról nem köteles tájékoztatni az ügyfelet, illetve a címzetteket, ha az aránytalanul nagy terhet róna rá, vagy az ügyfél tájékoztatása lehetetlen.

 

 

A személyes adatok kezelésének korlátozása esetén az Lotus VIP Travel Kft.

 • tárolhatja az ilyen személyes adatokat,
 • az ügyfél hozzájárulása alapján kezelheti az ilyen személyes adatokat,
 • kezelheti a személyes adatokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy valamely személy jogainak megvédéséhez.

Az Lotus VIP Travel Kft. az ügyfél személyes adatait közvetlen üzletszerzésre nem használhatja fel.

Az adathordozhatósághoz való jog

Az ügyfél jogosult arra, hogy az általa az Lotus VIP Travel Kft. adatkezelésébe átadott személyes adatait írásban, kinyomtatott vagy más, olvasható formátumban megkapja.

Az ügyfél jogosult, hogy ezen személyes adatait másik adatkezelőnek átadja vagy továbbítsa/továbbítassa.

Az ügyfél adathordozhatósághoz való joga kizárólag a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki.

Panasz benyújtásához való jog

Amennyiben az ügyfél úgy véli, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogait megsértették, úgy az ügyfél vegye fel a kapcsolatot az Lotus VIP Travel Kft. megnevezett kapcsolattartójával.

Az ügyfél az Lotus VIP Travel Kft. adatkezelésével kapcsolatos panaszait közvetlenül bejelentheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; weboldal: www.naih.hu), illetve eljárást indíthat a lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt.

 

Hírlevél feliratkozás